Hívás most!

Általános Szerződési Feltételek

1. Szerződő felek meghatározása

1.1 Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a weboldalt felkeresi és tartalmát megtekinti, megismeri, elolvassa. A látogató/érdeklődő (a továbbiakban együttesen Felhasználó) ezzel a magatartásával mint ráutaló magatartással elfogadja az ÁSZF-t.

Szolgáltató: a weboldal, és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások üzemeltetője

Név: Dr. Németh Katalin egyéni vállalkozó
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Hunyadi u. 24.
Adószám: 60095851-1-40
Nyilvántartási szám: 18203727
E-mail: info@katadent.hu

1.2. ÁSZF tartalma

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák a katadent.hu weboldalt (továbbiakban weboldal) látogatóként használó, termékek iránt érdeklődő vagy ajánlatkérő kapcsolati űrlapot kitöltő és továbbító személy, valamint a weboldal üzemeltetője (továbbiakban Szolgáltató) között szerződéses jogviszony általános feltételeit. A Felhasználó a weboldal bármely szolgáltatásának használatával (pl. az oldal böngészése, hírlevél igénylése – ha van -, kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés, érdeklődés elküldése, hívás gomb használata, a továbbiakban együttesen: Szolgáltatás) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-et, amellyel a felek között Szerződés jön létre.

1.3 Vonatkozó jogszabályok

Az ÁSZF a magyar jogszabályoknak, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII., valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően értelmezendő. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A weboldal szolgáltatásainak használatával elektronikus úton megkötött szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között, melyet az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, illetve a 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet szabályoz.

2. Az ÁSZF hatálya

 • Jelen ÁSZF 2020. január 31. napjától hatályos.
 • Az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni Dr. Németh Katalin egyéni vállalkozó weboldalának használatára, valamint kereskedelmi tevékenységére vonatkozóan
 • Az ÁSZF rögzíti a felek jogviszonyának általános feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit.
 • Az ÁSZF alanyai
 • Az ÁSZF egyrészről kiterjed Dr. Németh Katalin egyéni vállalkozóra, mint szolgáltatóra/kereskedőre, másrészről a katadent.hu weboldal látogatóira, felhasználóira.
 • A Szolgáltatásra vonatkozó szerződések nem minősülnek írásbeli szerződésnek, nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kötődnek, a szerződések nyelve a magyar, magatartási kódexre nem utalnak. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett adatok és az igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják.
 • Az ÁSZF módosulását a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi. A módosított ÁSZF a közzététel napjától kezdve hatályos. A módosítás időpontját követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás használatával egyben elfogadja az ÁSZF módosítását is. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a módosított feltételeket, úgy írásban, a módosítások hatályba lépését követő 8 napon belül rendkívüli felmondással felmondhatja a szerződését.

3. A szolgáltatás tárgya, a felek jogai és kötelezettségei

Szolgáltató a honlapon hasznos információkat közöl szolgáltatásaival kapcsolatban, valamint lehetőséget biztosít fogászati rendelésének a weboldalon keresztül történő online bejelentkzésére.

3.1. Online bejelentkezés folyamata

Az érdeklődő/látogató személy a weboldal “Online bejelntkezés” menüpontjában bejelentkezhet a rendelésekre vagy érdeklődhet problémájával kapcsolatban. A kapcsolati űrlapon a felhasználónak meg kell adnia nevét, e-mail címét, telefonszámát, üzenetét, majd a GDPR adatkezelési szabályzat és adatvédelmi nyilatkozat elolvasása és elfogadása után az “Küldés” gombra kattintva elküldheti üzenetét.

4. Szellemi alkotások joga

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a katadent.hu mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, a weboldal tulajdonosa és a weboldalhoz kapcsolódó valamennyi szellemi alkotás jogosultja (továbbiakban: Tulajdonos): Dr. Németh Katalin egyéni vállalkozó
A Tulajdonos fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a katadent.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Tulajdonos írásos hozzájárulása nélkül.
A katadent.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
A Tulajdonos fenntartja minden jogát a szolgáltatásának valamennyi elemére, domain nevére. Tilos továbbá a katadent.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható.

5. Adatvédelmi rendelkezések

A Szolgáltató köteles az adatkezeléssel kapcsolatos alábbi jogszabályok és ajánlások betartására:

Magyarország Alaptörvénye, VI. cikk
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)
a 2001. évi CVIII. törvény (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről),
a 1998. évi VI. törvény – Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg 1981. január 28.)

Az adatvédelmi rendelkezések itt olvashatóak >>

6. Felmondás

Bármelyik fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni, ha a másik fél a Szerződésben foglaltakat súlyosan megsérti. A látogató bármikor lemondhatja a hírlevelek igénylését a hírlevél alján lévő lemondó linkre kattintva.

7. Vis major

Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés.

A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alábbiakért, bármilyen módon is következtek be:

 • Bármilyen működési hiba a hálózaton, ami akadályozza weboldal normális működését és a hirdetés megtekintését
 • A kommunikációs eszközök vagy a vonal meghibásodása
 • Bármilyen elektronikus levél vagy adat elvesztése
 • Bármely használt webes alkalmazás nem megfelelő működése
 • Vírus, hackertámadás

8. Egyéb rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Magyarország jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., valamint szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései az irányadók.

Felek esetleges jogvitáikat elsődlegesen egyeztetés útján rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy felek jogvitájukra nézve alávetik magukat hatáskörtől függően a Szolgáltató székhelye szerinti járásbíróság kizárólagos illetékességének. A jogvita elbírálására a Magyarország törvényei és jogszabályai az irányadók.

Nagykanizsa, 2020. január 31.

Dr. Németh Katalin

KÖVESSEN BENNÜNKET a Facebook közösségi oldalon is!